Ułatwienia dostępu

 • 19-LECIE

  Ostatnio świętowaliśmy 19-lecie istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie.

  ... czytaj dalej
 • NASZA HISTORIA

  Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie z dniem 1 września 2015 r. na mocy uchwały nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie działa jako samodzielna jednostka organizacyjna.

  ... czytaj dalej
 • JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  Jeśli chcesz ubiegać się o skierowanie na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie zajrzyj do zakładki "Zasady przyjęcia". Uzyskasz tam wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

  ... czytaj dalej

Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie w celu skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz dołączyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (druki można pobrać na stronie internetowej ŚDS "Promyk" w Gościnie), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.


Procedura przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie wszczynana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej rodziny, a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - na wniosek opiekuna prawnego. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie lub osoby przez niego upoważnionej. Decyzja o skierowaniu do domu zostanie wydana po złożeniu wymaganych dokumentów i przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt.


Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. Przed przyjęciem osoby do ŚDS "Promyk" pracownik, wskazany przez kierownika domu, przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu, a także w przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządza pisemną notatkę w tej sprawie i przekazuje ją kierownikowi domu.


Pierwsza decyzja kierująca do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, który jest konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości uczestnika i zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny możliwości oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.